นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ควาร์ก สาม ศนูย์ หนึ่ง จำกัด

ตลอดระยะเวลาการประกอบกิจการที่ผ่านมา ทางบริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนึ่ง จำกัด เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว และคำนึงถึงผล กระทบจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ อาจเกิดขึ้นกับ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเราเป็น ประการสาคัญ ทางบริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนึ่ง จากัด จึงขอประกาศนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฯ เพื่อกาหนดแนวทาง กลไกและมาตรการในการประมวลผลที่แน่นอนของบริษัท ฯ และเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะได้รับความคุ้มครอง ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

1.ช่องทางการได้รับข้อมูล:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากท่านโดยตรง : บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านโดยตรง โดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด ในกรณีต่อไปนี้ :
  1. ท่านติดต่อสอบถามหรือขอรับข้อมูลจากบริษัทฯ
  2. ใบสมัครใช้บริการ หรือแบบคาข อใช้บริการ หรือแบบคาขอเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงบริการ
  3. ท่านลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน
  4. ท่านได้ทาแบบสอบถามหรือติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ อาทิทางโทรศัพท์ อีเมล
  5. แอปพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์อื่นของบริษัท หรือผ่านพนักงานของบริษัท
  6. ท่านทารายการหรือให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์ของบริษัท
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก: บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลข องท่านมาจากหน่วยงาน /บุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการ ผลิตภัณฑ์ /บริการ /เว็บไซต์ /แอพพลิเคชั่นอื่นๆ หรือแหล่งข้อมู ลสาธารณะหรือ หน่วยงานของรัฐเป็นต้น ในกรณีนี้ บริษัทจะมีการแจ้งวัตถุประสงค์ รายละเอียดใน การประมวลผลข้อมูล รวมถึงอาจมีการขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลกับท่านอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่

1.การประมวลผลนั้นมีวัตถุประสงค์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมมาก 

2.การประมวลผลนั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง

3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทาการประมวลผลนั้น เกี่ยวข้องกับประวัติอาชญากรรม

2.ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ฯจะเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย: ข้อมลู ส่วนบุคคลที่บริษัทจะทาการประมวลผล ประกอบด้วย

A. ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม อันได้แก่

 1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ข้อมูลบนหรือ ในเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนั งสือเดินทาง ใบสาคัญถิ่นที่อยู ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตทางาน บัตรประกันสังคม ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ คู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรือ ทะเบียนบ้า น ลายมือชื่อ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลเกี่ยวกับ สมาชิกในครอบครัว รูปถ่ายใบหน้า ประวัติการศึกษา อาชีพ สถานภาพ สมาชิกภาพ ประวัติการทางาน ผลประโยชน์อื่นที่มิใช่ค่าตอบแทนจากการ ทางาน ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการทาประกัน
 2. ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ตามทะ เบียนบ้าน ที่อยู่เพื่อการจัดส่ง เอกสารต่างๆ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) หมายเลข โทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ชื่อหรือบัญชี สาหรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางดิจิทัล เช่น ไลน์ กูเกิล เฟซบุ๊ก ยูทูป หรือทวิตเตอร์ วอทส์- แอป หรือวีแชท ข้อมูลผู้ติดต่อท่ีให้แก่ บริษัท ฯ
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อกับบริษัท ได้แก่ โทรศัพท์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) และ การให้บริการนอกสถานที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจ ปรากฏหรือบันทึกใน รูปแบบของลายลักษณ์อักษร เทปบันทึกเสียงหรือบันทึกการทารายการ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหว
 2. ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ หมายเลขประจาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) ที่อยู่ Media Access Control

(MAC) หมายเลขรหัสที่ติดอยู่กับอุปก รณ์ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กและ เครือข่าย (MAC Address) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) ข้อมูลการเชื่อมต่อผ่านช่องทางเชื่อมต่อของแอปพลิเคชัน (API) คุกกี้ (Cookies) ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอิน เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม ระบบอินเทอร์ เน็ตหรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลตาแหน่งที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลการตั้งค่าในอุปกรณ์ และข้อมูล ทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและ ระบบปฏิบัติการของบริษัท ฯ

 1. ข้อมูลการใช้งาน ได้แก่ ชื่อหรือรหัสสาหรับการใช้บริการ (Username) รหัสผ่านสาหรับการใช้บริการ (Password) ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหา สถิติ การเข้าดู เมนูที่ใช้งาน ระยะเวลาการใช้งานบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน เวลาที่คลิกครั้งสุดท้าย (Timestamp of Last Click) รายการโปรด ข้อมูลถามตอบ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) ข้อมูลการติดต่อบริษัท ฯ
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจหรือ ความชื่นชอบส่วนตัว ลักษณะการใช้งานหรือบริการต่างๆ

B. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว ซึ่งบริษัท ฯ ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ก่อน จึงจะเก็บรวบรวมได้ ได้แก่ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ หรือ ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด

3.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: บริษัท ฯ จะดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กล่าวคือ

 1. ความจาเป็นตามสัญญาหรือคาขอที่ท่านทาไว้แก่บริษัท ฯ เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาหรือคาขอที่ท่านทาไว้แก่บริษัท ฯ
 2. หน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งบริษัท ฯ ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด
 3. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ฯ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 4. ความจาเป็นในการป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 5. ความจาเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของภาครัฐ หรือ
 6. ความยินยอมจากท่านในกรณีที่ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามที่ระบุใน 1. ถึง5.

ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อการติดต่อ สื่อสาร หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือเก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการท่ีท่านใช้หรือจะใช้กับบริษัท
 2. เพื่อการดาเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในคาขอของท่านหรือสัญญา ที่ท่านได้ทาไว้กับบริษัท ฯ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาหรือคาขอที่ท่านทาไว้กับ บริษัท ฯ เช่น การรับส่งเอกสาร รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่ทาขึ้น ระหว่าง บริษัท ฯ กับบุคคลอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่าน
 3. เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท ฯ และจัดทารายละเอียด หรือประวัติการใช้บริการของท่านสาหรับการให้บริการในครั้งต่อๆ ไปแก่ท่าน
 4. เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือกองทรัพย์สินซึ่งอาจ มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย
 5. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
 6. เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน ตามกระบวนการการรู้จักลูกค้าของบริษัท ฯ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลของท่านและติดตามการตรวจสอบตาม แนวทางที่กฎหมายและบริษัท ฯกาหนด
 1. เพื่อการดาเนินการใดๆ ตามที่หน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลบริษัท ฯ กาหนด ร้องขอ หรือแนะนาให้ปฏิบัติตาม เช่น การป้องกันลูกค้าจากข้อจากัด บางประการ การป้องกันผู้สูงอายุจากการเข้าทาธุรกรรมบางประเภทด้วย ตนเอง และการควบคุมความเสียหาย
 2. เพื่อการจัดการแล ะบริหารงานภายในของบริษัท ฯ เช่น การกากับดูแล ปรับปรุง และตรวจสอบการดาเนินงานภายในของบริษัท ฯ
 3. เพื่อการบริหารหรือจัดการต่อความเสี่ยงต่างๆ เช่น
  1. การป้องกัน รับมือ หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการกระทาที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับท่าน ลูกค้าของบริษัท ฯ บุคลากร ของบริษัท ฯ และบริษัท ฯ โด ยใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง ระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้งานผ่านช่องทางต่างๆ ระบบงานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ฯ
  2. การรักษาความปลอดภัย เช่น การบันทึกภาพผู้ท่ีมาติดต่อหรือทา ธุรกรรมกับบริษัท ฯผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) และการแลกบัตร แสดงตนก่อนเข้าอาคารเพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ บริษัท ฯ
  3. การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของสถาบัน การเงิน เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านสภ าพคล่อง และ ความเสี่ยงด้านตลาด
 4. เพื่อการจัดหาและเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และทางเลือกในการให้บริการแก่ ท่าน รวมถึงประชาสัมพันธ์ ติดต่อส่ือสาร แจ้งเตือน มอบ หรือนาเสนอ เอกสิทธิ สิทธิประโยชน์ รางวัล หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัท ฯ และบริษัทในกลุ่ม
 5. เพื่อการจัดหาและเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และทางเลือกในการให้บริการแก่ ท่าน รวมถึงประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร แจ้งเตือน มอบ หรือนาเสนอ เอกสิทธิ สิทธิประโยชน์ รางวัล หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัท ฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าจะตรงกับความต้องการของท่าน หรือ เพื่อจัดกิจกรรมและรายการส่งเสริมการขาย การเข้าร่วมรายการชิงโชค หรือ การจับรางวัลแก่ท่าน

12.  เพื่อการตรวจสอบการใช้บริการ หรือตรวจสอบรายการดาเนินการตามคาสั่งของท่านหรือคู่สัญญาของท่าน

 1. เพื่อการจัดการเกี่ยวกับการให้บริการและ ข้อร้องเรียนต่างๆ หรือการรับส่งข้อมูลภายในบริษัท ฯ หรือระหว่างบริษัท ฯ กับบุคคลอื่น หรือการดาเนินการ เพื่อรองรับข้อร้องเรียนของลูกค้า การชดเชยเยียวยา หรือใช้เป็นข้อมูล ประกอบการปรับกระบวนการทางานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
 2. เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ บริษัท ฯ และบริษัทในกลุ่มหรือในเครือของบริษัท ฯ
 3. เพื่อการปรับกลยุทธ์ รักษาผลประโยชน์ หรือประเมินผลประกอบการหรือการ ให้บริการของบริษัท ฯ
 4. เพื่อการประเมิน พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือดาเนินการ เพื่อบังคับตามสิทธิของบริ ษัท ฯ และการสารวจทางการตลาด ) และอาจให้ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวแก่ท่านเพื่อวางแผนทางการเงินหรือการใช้ บริการต่างๆ กับบริษัท ฯ ต่อไป หรือให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ฯ
 5. เพื่อการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม สัมมนา สันทนาการ และการเยี่ยมชมสถานประกอบการ
 6. เพื่อการจัดเก็บข้อมูลในคลาวด์ (Cloud Storage) และในระบบอื่นๆ ที่บริษัท ฯ ใช้จัดเก็บข้อมูล
 7. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือบังคับสิทธิ ตามกฎหมายหรือสัญญาที่ผูกพันบริษัท ฯ
 8. เพื่อเชื่อมต่อหรืออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มของบริษัท ฯ หรือบุคคลอื่น

ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่าน รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่บริษัทฯดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวน้ันด้วย

4. บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก บริษัท ฯ

 1. พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ฯ เช่น ผู้ร่วมให้บริการแพลตฟอร์ม หรือ บุคคลที่มีชื่อหรือตราสัญลักษณ์ปรากฏอยู่ในสัญญา เว็บไซต์ หรือช่องทางการให้บริการอื่นๆ ของบริษัท ฯ
 2. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท ฯ เช่น ผู้ให้บริการภายนอก(Outsource) ผู้รับจ้างดาเนินการหรือผู้ขายสินค้าหรือบริการให้แก่บริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ให้บริการเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและติดต่อสื่อสาร ผู้ให้บริการ โครงสร้างทางเทคนิค ผู้ให้บริการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้า ผู้ให้บริการ คลาวด์ (Cloud) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการ ติดต่อสื่อสาร ผู้ ให้บริการสารวจข้อมูล ผู้ให้บริการจัดงานและกิจกรรม ต่างๆ ผู้ให้บริการระบบยืนยันและพิสูจน์ตัวตน ผู้ให้บริการด้านการ ตรวจสอบและยืนยันตัวตน บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมาย กาหนด

3. บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด บริษัท ฯ อาจต้อง เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข องท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ หรือ คำสั่งของหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกากับดูแล หรือในกรณีที่บริษัท ฯ เชื่อว่าการดาเนินการดังกล่าว จาเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท ฯหรือบุคคลอื่น เพื่อความปลอดภัยของบุคคลอื่ น เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ หรือจัดการ เกี่ยวกับการทุจริต ความมั่นคง หรือความปลอดภัยในด้านต่างๆ

 1. ที่ปรึกษาด้านต่างๆ
 2. บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่าน
 3. สมาคม องค์กร ชมรม และหน่วยงานต่างๆ
 4. เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และระยะ เวลาในการเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน

 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: การเก็บรักษาข้อมูลในการประมวลผลนั้นบริษัทจะจัดให้มีขั้นตอนและ วิธีการที่เป็นไปตามกฎหมาย โดยคานึงถึงสิทธิและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เป็นสาคัญ ทางบริษัท ฯ จะจัดให้มีมาตรการป้องกันคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลทั้งที่เป็นมาตรการทางเทคโนโลยีและมาตรการทางองค์กรเพื่อจากัด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจาเป็น เพื่อป้องกันและลดความ เสี่ยง ในการเกิดการรั่วไหลของข้อมูล หรือการนาข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านไปใช้โดยมิชอบบริษัท ฯ กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่ อยู่ในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  บริษัท ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ บริษัท ฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความจาเป็นที่กฎหมายกำหนด และสูงสุด 10 ปี นับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เว้นแต่มี ความจาเป็นอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายกาหนด หรือข้อมูลส่วนบุค คลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถลบหรือทาลายได้เนื่องจากข้อจากัดทางเทคนิค

6. การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

กรณีที่บริษัท ฯ มีความจาเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคลซึ่งอยู่ ในต่างประเทศ เช่น คู่สัญญาของท่านหรือคู่สัญญาของบริษัท ฯ ตัวแทนของบริษัท ฯ สาขาของ บริษัทฯที่อยู่ต่างประเทศ บริษัทในเครือของบริษัท ฯ หน่วยงาน หรือองค์กรระหว่างประเทศ ประเทศปลายทางผู้รับข้อมูลดังกล่าว อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัท ฯจะจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกส่งไปยังผู้รับข้อมูลจะปลอดภัย

7.ระบบเว็บไซต์ที่บริษัทใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่าง จากการใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้ เช่น บริษัท ฯ จะนาข้อมูลที่คุกกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันได้บันทึกหรือเก็บรวบรวม ไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของระบบเว็ บไซต์หรือกิจการของ บริษัทฯ เพื่อช่วยให้บริษัทฯสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการระบบเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ให้ดียิ่งขึ้น

8.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
  ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง และขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซ่ึงอยู่ใน ความรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้บริษัทฯเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 1. สิทธิขอรับหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล อน่ืท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านท่ีท่านได้ให้แก่บริษัทฯตาม ความยินยอมหรือความจาเป็นตามสัญญาหรือคาขอที่ท่านได้ทาไว้แก่ บริษัท ฯ หรือตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ กาหนด ในกรณีท่ีบริษัทฯได้ทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่ สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีทางานได้ โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการ อัตโนมัติ รวมท้ังมีสิทธิ (1) ขอให้บริษัท ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลใน รูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนเม่ือสามารถทาได้ด้วย วิธีการอัตโนมัติ และ (2) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัท ฯ ส่งหรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน โดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้
 2. สิทธิขอคดัค้าน
  ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯได้ ในกรณีท่ี (1) บริษัท ฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากความจาเป็นในการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือประโยชน์สาธารณะของ บริษัท ฯ หรือการใช้สิทธิของภาครัฐ หรือเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วย กฎหมายของบริษัท ฯ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (2) บริษัทฯเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือ (3) บริษัท ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจาเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

4. สิทธิขอให้ลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ฯ ลบหรือทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ในกรณีที่

 • ข้อมูลส่วนบุคค ลของท่านหมดความจาเป็นท่ีบริษัทฯจะต้องเก็บ รักษาไว้ตามวัตถุประสงค์
 • ท่านถอนความยินยอมและบริษัทฯไม่มีอานาจตามกฎหมายที่จะ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
 • ท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านท่ีบริษัทฯเก็บรวบรวมเนื่ องจากความจาเป็นในการปฏิบัติ ภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของบริษัท ฯ หรือการใช้สิทธิของ ภาครัฐ หรือเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน และบริษัทฯไม่อาจปฏิเสธการคัดค้าน ดังกล่าวได้
 • ท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุ คคลเพื่อ วัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง หรือ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย

ท้ังนี้เว้นแต่บริษัท ฯ จำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือการ ปฏิบัติตามกฎหมาย การก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้หรือปกป้อง สิทธิเรียกร้องของบริษัท ฯ

5.  สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่

 • บริษัทฯอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามคาขอใช้สิทธิแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
 • บริษัท ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • บริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล น้ัน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว แต่ท่านประสงค์จะให้บริษัทฯเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ ประโยชน์ของท่านตามกฎหมาย หรือ
 • ท่านประสงค์จะให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิสูจน์หรือตรวจสอบคำคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 1. สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 2. ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 3. สิทธิในการถอนความยินยอม
 4. ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมต่อบริษัท ฯ ที่ท่านยินยอมให้บริษัท ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้
 5. สิทธิแจ้งยกเลิกความยินยอม
 6. ท่านมีสิทธิแจ้งยกเลิกความยินยอมสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษั ท ฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 2562 ใช้บังคับ ด้วยวิธีการยื่นคำขอยกเลิกความยินยอมต่อสาขา หรือหน่วยงาน ของบริษัทฯ ท่ีเป็นสาขาหรือหน่วยงานหลักที่ท่านใช้บริการหรือเคยใช้ บริการอยู่
 7. สิทธิร้องเรียน
 8. ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่ว ยงานหรือผู้มีอานาจหน้าท่ีตามกฎหมายในกรณีท่ีบริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังลูกจ้างหรือ ผู้รับจ้างของ บริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิประการใดตามข้อ a. ถึง i. ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถทา คาขอไปยังบริษัท ฯ ผ่านช่องทางสาขาของบริษัทฯหรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัท ฯ กาหนด เม่ือบริษัท ฯ ได้รับคาขอจากท่านแล้ว บริษัทฯจะพิจารณาคาขอของท่านตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด และจะดาเนินการตามคาขอของท่านให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการ พิจารณาและการดาเนินการให้ท่านทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีบริษัทฯได้รับคาขอและ เอกสารประกอบการดาเนินการตามคาขอครบถ้วนแล้ว

ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทาให้ท่านไม่สามารถรับ บริการบางอย่างจากบริษัท ฯ ในระหว่างท่ีบริษัทฯพิจารณาหรือดาเนินการตามคาขอของท่านได้ บริษัทฯจะไม่คิดค่าธรรมเนียมจากท่านอันเนื่องมาจากการขอใช้สิทธิดังกล่าว เว้นแต่ หาก บริษัทฯเห็นว่าการขอใช้สิทธิของท่านเป็นการใช้สิทธิมากเกินควร หรือไม่มีเหตุอันสมควรอื่นใด บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามคำขอของท่าน ตามอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

ท้ังนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ นับต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับเป็นต้นไป

9. การเปลี่ยนแปลงหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎหมายชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และ ตามการให้บริการจริง โดยบริษัท ฯ จะมีกา รแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์น้ี ดังน้ัน บริษัท ฯ ขอแนะนาให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปล่ียนแปลงตามข้อกาหนด ดังกล่าว

10.ข้อมูลการติดต่อ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดต่อ หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือคาอธิบาย เก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามหนังสือฉบับน้ี ท่านสามารถติดต่อบริษัท ฯ ได้ท่ี 36/30 อาคาร P.S. Tower ช้ัน 10 ถนน สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

นอกจากนี้ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) : CCC หรือที่สานักงาน ใหญ่ 36/30 อาคาร P.S. Tower ช้ัน10ถนน สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

11.นิยามและขอบเขต

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกฝ่าย ทางบริษัท ฯ ขออธิบายนิยามของคาที่เก่ียวข้อง ไว้ดังนี้ โดยนิยามดังกล่าว ล้วนอ้างอิงมาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1.  ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) : หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถทาให้ระบุตัวตนถึงบุคคลน้ันได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม และ ข้อมูลของนิติบุคคล 

2. ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) : หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เป็นเรื่องส่วนตัว และมีโอกาสสูงซึ่งจะถกู ใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: หมายถึงการดาเนินการอย่างใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การเก็บรวบรวม การโอน การใช้ข้อมูลเพ่ือการวิจัยกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ฯ การใช้ข้อมูลสา หรับการตลาดแบบตรง การโอนข้อมูล รวมไปถึงการลบ การทาลายข้อมูล หรือการทาให้ข้อมูลดังกล่าวไม่อาจใช้ในการระบุตัวบุคคลได้ (Anonymization) 

4.การลบข้อมูล : หมายถึง การลบ ทาลาย หรือกระทาด้วยประการใดๆให้ข้อมูลนั้นออก จากระบบโดยไม่อาจกู้คืนได้ ทั้งน้ีไม่ว่าในเวลาใดๆ 

5.การโอนข้อมูล : หมายถึง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังองค์กรอื้น ท้ังที่เป็น การโอนภายในประเทศ และการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ  

6.การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล : หมายถึงการรั่วไหลหรือละเมิดความปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ หรือ ก่อให้เกิดความเสียหาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต 

7.ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : หมายถึงบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล ตามคาสั่งหรือข้อสัญญาซึ่งได้ทาขึ้นระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุม ข้อมลูส่วนบุคคล รวมไปถึงตัวแทนของผู้ประมวลผลข้อมูลอีกทอดหนึ่งด้วย  

8.ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: หมายถึงบุคคลซึ่งมีอานาจตัดสินใจเก่ียวด้วยการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วย. 

9. บริษัท ฯ : ในที่นี้หมายถึง บริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนี่ง จากัด ซึ่งอาจมีฐานะเป็นท้ัง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคล หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Scroll to Top