นโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนึ่ง จากัด

เมื่อได้มีการเข้าสู่เว็บไซต์ของทางบริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนึ่ง จากัด (ต่อไปนี้เรียกว่า บริษัท ฯ ) จะมีการจัดเก็บข้อมูลการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านเพื่อการให้บริการแก่ท่านได้อย่างดียิ่งขึ้นและเพื่อให้การโฆษณาของบริษัท ฯ นั้นตรงตามความต้องการของท่าน ซึ่งนโยบายนี้ของ บริษัทจะแสดงให้ท่านเห็นถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลคุกกี้ของท่าน รวมถึงระยะเวลาและสิทธิ ของทา่นที่ควรทราบ เพื่อให้เป็นไปตามประโยชน์และสิทธิของท่านตามกฎหมาย

1. นิยามของข้อมูลคุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บ เบราว์ เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจาเอกลักษณ์ของ ภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะ เฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจาก นี้คุกก้ียัง ถูกใช้เพื่ออวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของ ท่านโดยพิจารณา จากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมี วัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

2. การใช้คุกกี้

วัตถุประสงค์หลักในการใช้คุกกี้ของบริษัท เพื่อบันทึกการเข้าเว็บไซต์ของท่าน รวมถึง รูปแบบการใช้งาน รวมถึงความสนใจของท่านที่มีต่อบริษัทไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือการให้บริการ เพื่อนามาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาการให้บริการ และการโฆษณาให้ตรงกับความต้องการของท่าน มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจจาแนกคุกกี้บริษัททาการจัดเก็บได้ดังต่อไปนี้

I. แยกประเภทตามการจัดเก็บ
A. Session Cookie: เป็นคุกกี้กี่จะทาการจัดเก็บตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อท่านได้ออกจากเว็บไซต์หรือปิด เบราว์เซอร์ คุกกี้ดังกล่าวจะถูกลบออกทันที

B. Persistent Cookie: เป็นคุกกี้ที่จะเก็บไว้ตามระยะเวลาที่กาหนดหรือจนกว่าจะมีการลบออก ซึ่งคุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไวต์ของบริษัท ฯ สามารถจดจาท่านและการตั้งค่าต่างๆของท่านได้ รวมถึงช่วยทาให้การ เข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท ฯ สามารถทาได้เร็วยิ่งขึ้น

II. แยกประเภทตามจุดประสงค์การใช้งาน
A. Necessary Cookie: เป็นคุกกี้ที่มีความจาเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการส่วนต่างๆของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วย จดจำ ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของท่าน ซึ่งคุกกี้ในลักษณะนี้จาเป็นต้องมีการจัดเก็บ อยู่เสมอในขณะที่ท่านกาลังใช้เว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานได้

B. Function Cookie: คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไวต์ของบริษัท จดจา ตัวเลือกหรือการตั้งค่าเว็บไซต์ของท่าน เพื่อการให้บริการที่เหมาะสมและ ตรงตามความต้องการของท่าน การปิดการใช้งานคุกกี้ประ เภทนี้อาจส่งผล ต่อการใช้บริการเว็บไวต์ของบริษัท ฯ บางประการ

C. Performance Cookie: คุกกี้ประเภทนี้ ช่วยให้บริษัททราบถึง ปฏิสัมพันธ์ของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงหน้าเพจหรือ พื้นที่ใดของเว็บ ไซต์ที่ได้รับความยินยอม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทางานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บ รวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนามาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมิน คุณภาพการให้บริการได้

D. Targeting Cookie: คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้ เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการ ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่จะส่งผลให้การนาเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

3. ระยะเวลาในการจัดเก็บ

บริษัทฯ จะทาการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ของท่านไว้เพียงเท่าที่จาเป็นสาหรับการใช้งาน ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน การประมวลผลหรือประเภทของคุกกี้ อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน ยังไม่มีมาตการหรือหลักเกณฑ์กาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บที่มีความแน่นอน นโยบายนี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ในอนาคต ทั้งนี้การจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ของบริษัท ฯ จะเป็นไปตามมาตร ฐานของกฏหมายเกี่ยวด้วยการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะจัดเก็บในระยะเวลาเท่าที่จาเป็นสาหรับการประมวลผล

4. การโอนข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการ หรือปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของ ท่านยิ่งขึ้น บริษัท ฯ อาจมีการโอนข้อมูลของท่านไปปยังบุคคลที่สามเพื่อช่วยในการดาเนินการ ดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลของท่านไปยังเว็บไซต์อื่น เช่นเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์ กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของ บุคคลภายนอกจะมีการกาหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือ รับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนาให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือ ประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

5. การจัดการคุกกี้

ในการจัดการการเก็บข้อมูล Cookie ของท่านบนเว็บไซต์บริษัทฯนั้น เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้นอย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือ ลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของ เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทาการปรับเปลี่ยนการต้ัง ค่าเบราว์เซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนห น้าเว็บไซต์ของเราได้ หาก ท่านประสงค์ที่จะทาการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม ลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง

  1. Android(Chrome) 
  2. Apple Safari 
  3. Blackberry 
  4. Google Chrome 
  5. Microsoft Edge 
  6. Microsoft Internet Explorer 
  7. Mozilla Firefox 
  8. Opera 
  9. Iphone or Ipad (Chrome) 
  10. Iphone or Ipad (Safari)

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้ บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของ ท่านอาจส่งผลกระทบกับการทางานบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถทางานหรือ ให้บริการได้เป็นปกติ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและบริษัทฯ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน

6. การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย

เนื่องจากในปัจจุบัน ยังไม่มีการออกกฎหมายที่กำหนดชัดเจนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลคุกกี้ ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยบริษัทฯ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนา ให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจกาเปลี่ยนแปลงตามข้อกาหนดดังกล่าว

ที่อยู่ติดต่อบริษัท ฯ ในกรณีที่ท่านมีคาถาม ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวด้วยยาบคุกกี้ของทางบริษัทฯ ท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :

คุณโชติ: 086-367-6882

Quark301 Co., Ltd

Scroll to Top