Select Page

โปรแกรมบริหารร้านจิวเวลรี่

JPOS

ระบบขายสินค้า

 • สามารถทำงาน Online ได้หลายสาขา
 • ระบบขาย ซื้อคืน ขายจากการยืม จิวเวลรี่
 • ระบบการขายอัญมณี
 • สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าได้
ระบบงานสั่ง – งานซ่อม

 • ระบบงานสั่ง-งานซ่อม พิมพ์ใบมัดจำให้ลูกค้าและพิมพ์ใบสั่งงานช่างได้
 • แสดงประวัติการซื้อ-ขาย ข้อมูลงานสั่ง-งานซ่อม และประวัติการใช้สิทธิพิเศษของลูกค้า
ระบบงานสั่ง – งานซ่อม

 • ระบบงานสั่ง-งานซ่อม พิมพ์ใบมัดจำให้ลูกค้าและพิมพ์ใบสั่งงานช่างได้
 • แสดงประวัติการซื้อ-ขาย ข้อมูลงานสั่ง-งานซ่อม และประวัติการใช้สิทธิพิเศษของลูกค้า
ระบบจัดการสต็อกสินค้า

 • ควบคุมสต็อก และตรวจนับสต็อกจิวเวลรี่,สต็อกอัญมณี
 • สามารถโอนสินค้าระหว่างสาขาและโอนสินค้าระหว่าสต็อก
 • สามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานและบุคคลภายนอก
 • แสดงรายงานต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องการ เช่น รายงานสต็อกสินค้าคงเหลือ,รายงานการขายสินค้า,รายงานสินค้าขายดี,รายงานสรุปประจำวัน,รายงานลูกค้ายืมสินค้า
 • รองรับระบบบาร์โค้ด,RFID,สมาร์ทการ์ด
 • รองรับระบบผ่อนชำระ
 • สามารถออกใบรับประกันสินค้าพร้อมเงื่อนไขการรับซื้อคืน
 • รองรับระบบบาร์โค้ด,RFID,สมาร์ทการ์ด
 • รองรับระบบผ่อนชำระ
 • สามารถออกใบรับประกันสินค้าพร้อมเงื่อนไขการรับซื้อคืน

JPOS Plus

ระบบสต็อกสินค้า

 • สามารถทำงานออนไลน์ ได้หลายสาขา
 • ระบบขาย ซื้อคืน ยืมคืน จิวเวลรี่ ตัวเรือน
 • สินค้า 1 รหัส สามารถมีได้หลายชิ้น
 • ควบคุมสต็อก ตรวจนับสต็อกจิวเวลรี่,สต็อกตัวเรือน,สต็อกอัญมณี
ระบบออกใบรับประกันสินค้า

 • ระบบงานซ่อม และพิมพ์ใบงานซ่อมให้ช่างได้
 • สามารถออกใบรับประกันสินค้าพร้อมเงื่อนไขการรับซื้อคืน
 • สามารถออกใบสั่งซื้อสินค้า ได้จากสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อหรือสินค้าขายดี
 • สามารถออกใบกำกับภาษี ออกใบส่งสินค้าได้
 • สามารถบันทึกบิลรับเข้าสินค้า ตัวเรือน วัตถุดิบ พร้อมปรับปรุงเข้าสต็อกสินค้าอัตโนมัติและพิมพ์บาร์โค้ดได้
 • สามารถนำเข้าข้อมูลสินค้าจากไฟล์เอ็กเซลได้
ระบบออกใบรับประกันสินค้า

 • ระบบงานซ่อม และพิมพ์ใบงานซ่อมให้ช่างได้
 • สามารถออกใบรับประกันสินค้าพร้อมเงื่อนไขการรับซื้อคืน
 • สามารถออกใบสั่งซื้อสินค้า ได้จากสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อหรือสินค้าขายดี
 • สามารถออกใบกำกับภาษี ออกใบส่งสินค้าได้
 • สามารถบันทึกบิลรับเข้าสินค้า ตัวเรือน วัตถุดิบ พร้อมปรับปรุงเข้าสต็อกสินค้าอัตโนมัติและพิมพ์บาร์โค้ดได้
 • สามารถนำเข้าข้อมูลสินค้าจากไฟล์เอ็กเซลได้
ระบบโอนสินค้าระหว่างสาขา

 • สามารถโอนสินค้าระหว่างสาขาและโอนสินค้าระหว่างสต็อกได้
 • สามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานและบุคคลภายนอก
 • รองรับระบบบาร์โค้ด
 • แสดงประวัติการซื้อ-ขาย
 • มีระบบบัญชี รายรับ-รายจ่าย
 • แสดงรายงานต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องการ เช่น รายงานสต็อกสินค้าคงเหลือ,รายงานการขายสินค้า,รายงานสินค้าขายดี,รายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว,รายงานสรุปประจำวัน

JPOS Turbo

ระบบสต็อก

 • ควบคุมสต็อก ตรวจนับสต็อกจิวเวลรี่,สต็อกอัญมณี,สต็อกอะไหล่
 • สามารถนำสินค้า ภายในสต็อกอัญมณี และสต็อกอื่นๆไปผลิต เป็นสินค้าชิ้นใหม่ได้
 • แสดงรายงานต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องการ เช่น รายงานสต็อกสินค้าคงเหลือ,รายงานการขายสินค้า,รายงานสินค้าขายดี,รายงานสต็อกอะไหล่
ระบบขายสินค้า

 • ระบบขาย-ซื้อคืนจิวเวลรี่, ขายเพชร/พลอย, ขายอัญมณีหน้าร้าน, ขายอัญมณีจากลูกค้าหรือจากเซลล์, ขายอะไหล่
 • แสดงประวัติการซื้อ-ขาย ข้อมูลงานสั่ง-งานซ่อม ข้อมูลสต็อกอัญมณี ข้อมูลสินค้าที่ยืม การผ่อนสินค้า
 • แสดงรายงานต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องการ เช่น รายงานสต็อกสินค้าคงเหลือ,รายงานการขายสินค้า,รายงานสินค้าขายดี,รายงานสต็อกอะไหล่
 • สามารถทำงาน Online ได้หลายสาขา
ระบบขายสินค้า

 • ระบบขาย-ซื้อคืนจิวเวลรี่, ขายเพชร/พลอย, ขายอัญมณีหน้าร้าน, ขายอัญมณีจากลูกค้าหรือจากเซลล์, ขายอะไหล่
 • แสดงประวัติการซื้อ-ขาย ข้อมูลงานสั่ง-งานซ่อม ข้อมูลสต็อกอัญมณี ข้อมูลสินค้าที่ยืม การผ่อนสินค้า
 • แสดงรายงานต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องการ เช่น รายงานสต็อกสินค้าคงเหลือ,รายงานการขายสินค้า,รายงานสินค้าขายดี,รายงานสต็อกอะไหล่
 • สามารถทำงาน Online ได้หลายสาขา
ระบบออกรายงาน

 • สามารถบันทึกการชำระเงินมัดจำของลูกค้า และตรวจสอบรายการลูกค้าค้างชำระรวมทั้งยอดค้างชำระได้
 • สามารถออกใบรับประกันสินค้าพร้อมเงื่อนไขการรับซื้อคืน
 • สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าได้
 • สามารถพิมพ์บัตรสมาชิกได้
 • สามารถโอนสินค้าระหว่างสาขาและโอนสินค้าระหว่างสต็อกได้
 • สามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานและบุคคลภายนอก
 • รองรับระบบบาร์โค้ด,สมาร์ทการ์ด