Select Page
  • เชื่อมต่อกับระบบบริหารงานร้านทอง GPOS 2017 โดยบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
  • ลงสมุดรายวันซื้อ-ขาย อัตโนมัติ
  • ออกงบดุล งบกำไรขาดทุน