นโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท

นโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนึ่ง จำกัด

เมื่อได้มีการเข้าสู่เว็บไซต์ของทางบริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนึ่ง จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่าบริษัท ฯ ) จะมีการจัดเก็บข้อมูลการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านเพื่อการให้บริการแก่ท่านได้อย่างดียิ่งขึ้นและเพื่อให้การโฆษณาของบริษัท ฯ นั้นตรงตามความต้องการของท่าน ซึ่งนโยบายนี้ของบริษัทจะแสดงให้ท่านเห็นถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลคุกกี้ของท่าน รวมถึงระยะเวลาและสิทธิของท่านที่ควรทราบ เพื่อให้เป็นไปตามประโยชน์และสิทธิของท่านตามกฎหมาย

1. นิยามของข้อมูลคุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิกหน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ /หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บ เบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ /หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจ าเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณา จากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมี วัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

2. การใช้คุกกี้

วัตถุประสงค์หลักใน การใช้คุกกี้ของบริษัท เพื่อบันทึกการเข้าเว็บไซต์ของท่าน รวมถึง รูปแบบการใช้งาน รวมถึงความสนใจของท่านที่มีต่อบริษัทไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือการให้บริการ

เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาการให้บริการ และการโฆษณาให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจำแนกคุกกี้บริษัททำการจัดเก็บได้ดังต่อไปนี้

1. แยกประเภทตามการจัดเก็บ

 1. Session Cookie: เป็นคุกกี้กี่จะทำการจัดเก็บตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อท่านได้ออกจากเว็บไซต์หรือปิด เบราว์เซอร์ คุกกี้ ดังกล่าวจะถูกลบออกทันที
 2. Persistent Cookie: เป็นคุกกี้ที่จะเก็บไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าจะมีการลบออก ซึ่งคุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไวต์ของบริษัท ฯสามารถจดจำท่านและการตั้งค่าต่างๆของท่านได้ รวมถึงช่วยทำให้การเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท ฯ สามารถทำได้เร็วยิ่งขึ้น

2. แยกประเภทตามจุดประสงค์การใช้งาน

 1. Necessary Cookie: เป็นคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการส่ วนต่างๆของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วย จดจำ ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของท่าน ซึ่งคุกกี้ในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีการจัดเก็บอยู่เสมอในขณะที่ท่านกำลังใช้เว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานได้
 2. Function Cookie: คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไวต์ของบริษัท จดจำตัวเลือกหรือการตั้งค่าเว็บไซต์ของท่าน เพื่อการให้บริการที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลต่อการใช้บริการเว็บไวต์ของบริษัท ฯ บางประการ
 3. Performance Cookie: คุกกี้ประเภทนี้ ช่วยให้บริษัททราบถึงปฏิสัมพันธ์ของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ฯรวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อกาปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซ ต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
 4. Targeting Cookie : คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อน าเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่จะส่งผลให้การน าเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

3. ระยะเวลาในการจัดเก็บ

บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่ กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน การประมวลผล หรือประเภทของคุกกี้ อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน ยังไม่มีมาตร การหรือหลักเกณฑ์กำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บที่มีความแน่นอนนโยบายนี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ในอนาคตทั้งนี้การจัดเก็บข้อมูลคุ กกี้ของบริษัท ฯ จะเป็นไปตามมาตร ฐานของกฏหมายเกี่ยวด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะจัดเก็บในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับการประมวลผล

4. การโอนข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการ หรือปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของท่านยิ่งขึ้น บริษัท ฯ อาจมีการโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลที่สามเพื่อช่วยในการดำเนินการดังกล่าว  ซึ่งอาจจะต้องใช้  อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส        (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด นอกจากนี้บริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลของท่านไปยังเว็บไซต์อื่น เช่นเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

5. การจัดการคุกกี้

ในการจัดการการเก็บข้อมูล Cookie ของท่านบนเว็บไซต์บริษัทฯนั้น เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้นอย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของ เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านท าการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง

 • 1. – Android (Chrome)
 • 2. – Apple Safari
 • 3. – Blackberry
 • 4. – Google Chrome
 • 5. – Microsoft Edge
 • 6. – Microsoft Internet Explorer
 • 7. – Mozilla Firefox
 • 8. – Opera
 • 9. – Iphone or Ipad (Chrome)
 • 10.– Iphone or Ipad (Safari)

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและบริษัท ฯ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน

6. การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย

เนื่องจากในปัจจุบัน ยังไม่มีการออกกฎหมายที่กำหนดชัดเจนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลคุกกี้ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริงโดยบริษัท ฯ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ที่อยู่ติดต่อบริษัท ฯ

ในกรณีที่ท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวด้วยยาบคุกกี้ของทางบริษัท ฯ ท่าน

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่:

คุณโชติ: 086-367-6882

Email: support@quark301.com

Quark301 Co., Ltd