Select Page

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนึ่ง จำกัด

         ตลอดระยะเวลาการประกอบกิจการที่ผ่านมา ทางบริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนึ่ง จำกัด เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว และคำนึงถึงผล กระทบจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้นกับ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเราเป็นประการสำคัญ ทางบริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนึ่ง จ ากัด จึงขอประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฯ เพื่อกำหนดแนวทาง กลไก และมาตรการในการประมวลผล ที่แน่นอนของบริษัท ฯ และเพื่อให้แน่ใจว่า บุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะได้รับความคุ้มครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

1.ช่องทางการได้รับข้อมูล:

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากท่านโดยตรง: บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง โดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด ในกรณีต่อไปนี้:
  • ท่านติดต่อสอบถามหรือขอรับข้อมูลจากบริษัทฯ
  • ใบสมัครใช้บริการ หรือแบบคำขอใช้บริการ หรือแบบคำขอเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงบริการ
  • ท่านลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น
  • ท่านได้ทำแบบสอบถามหรือติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ทางโทรศัพท์ อีเมล์
  • แอปพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์อื่นของบริษัท หรือผ่านพนักงานของบริษัท
  • ท่านท ารายการหรือให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์ของบริษัท

B. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก: บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากหน่วยงาน /บุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์/บริการ/เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นอื่นๆ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือหน่วยงานของรัฐเป็นต้น ในกรณีนี้ บริษัทจะมีการแจ้งวัตถุประสงค์รายละเอียดใน

การประมวลผลข้อมูล รวมถึงอาจมีการขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับท่านอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่

 1. การประมวลผลนั้นมีวัตถุประสงค์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมมาก
 2. การประมวลผลนั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลนั้น เกี่ยวข้องกับประวัติอาชญากรรม

2.ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ฯจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย: ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะทำการประมวลผล ประกอบด้วย

A. ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันได้แก่

 1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ข้อมูลบนหรือในเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตทำงานบัตรประกันสังคม ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ คู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรือทะเบียนบ้า น ลายมือชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว รูปถ่ายใบหน้า ประวัติการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมาชิกภาพ ประวัติการทำงาน ผลประโยชน์อื่นที่มิใช่ค่าตอบแทนจากการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการทำประกัน
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่เพื่อการจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ชื่อหรือบัญชีสำหรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางดิจิทัล เช่น ไลน์ กูเกิล เฟซบุ๊ก ยูทูป หรือทวิตเตอร์ วอทส์-แอป หรือวีแชท ข้อมูลผู้ติดต่อที่ให้แก่บริษัท ฯ
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อกับบริษัท ได้แก่ โทรศัพท์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) และการให้บริการนอกสถานที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจ ปรากฏหรือบันทึกในรูปแบบของลายลักษณ์อักษร เทปบันทึกเสียงหรือบันทึกการทำรายการภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหว
 4. ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) ที่อยู่ Media Access Control (MAC) หมายเลขรหัสที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กและเครือข่าย (MAC Address) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ (Device ID)ข้อมูลการเชื่อมต่อผ่านช่องทางเชื่อมต่อของแอปพลิเคชัน (API) คุกกี้ (Cookies) ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอิน เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม ระบบอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลการตั้งค่าในอุปกรณ์ และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการของบริษัท ฯ
 5. ข้อมูลการใช้งาน ได้แก่ ชื่อหรือรหัสสำหรับการใช้บริการ (Username) รหัสผ่านสำหรับการใช้บริการ (Password) ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหา สถิติการเข้าดู เมนูที่ใช้งาน ระยะเวลาการใช้งานบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน เวลาที่คลิกครั้งสุดท้าย (Timestamp of Last Click) รายการโปรด ข้อมูลถามตอบ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) ข้อมูลการติดต่อบริษัท ฯ
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจหรือความชื่นชอบส่วนตัว ลักษณะการใช้งานหรือบริการต่างๆ

B. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว ซึ่งบริษัท ฯ ต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน จึงจะเก็บรวบรวมได้ได้แก่ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

3.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

บริษัท ฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กล่าวคือ

 • 1. ความจำเป็นตามสัญญาหรือคำขอที่ท่านทำไว้แก่บริษัทฯเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาหรือคำขอที่ท่านทำไว้แก่ บริษัทฯ
 • 2. หน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งบริษัท ฯ ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • 3. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ฯ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 • 4. ความจำเป็นในการป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • 5. ความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของภาครัฐ หรือ
 • 6. ความยินยอมจากท่านในกรณีที่ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามที่ระบุใน 1. ถึง 5.

ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อการติดต่อ สื่อสาร หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้หรือจะใช้กับบริษัท
 2. เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในคำขอของท่านหรือสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท ฯ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาหรือคำขอที่ท่านทำไว้กับบริษัท ฯ เช่น การรับส่งเอกสาร รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง บริษัท ฯ กับบุคคลอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่าน
 3. เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท ฯ และจัดทำรายละเอียดหรือประวัติการใช้บริการของท่านสำหรับการให้บริการในครั้งต่อๆ ไปแก่ท่าน
 4. เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือกองทรัพย์สินซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย
 5. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน ตามกระบวนการการรู้จักลูกค้าของบริษัท ฯ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลของท่านและติดตามการตรวจสอบตามแนวทางที่กฎหมายและบริษัท ฯกำหนด
 7. เพื่อการดำเนินการใดๆ ตามที่หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท ฯ กำหนดร้องขอ หรือแนะนำให้ปฏิบัติตาม เช่น การป้องกันลูกค้าจากข้อจำกัดบางประการ การป้องกันผู้สูงอายุจากการเข้าทำธุรกรรมบางประเภทด้วยตนเอง และการควบคุมความเสียหาย
 8. เพื่อการจัดการแล ะบริหารงานภายในของบริษัท ฯ เช่น การกำกับดูแลปรับปรุง และตรวจสอบการดำเนินงานภายในของบริษัท ฯ
 9. เพื่อการบริหารหรือจัดการต่อความเสี่ยงต่างๆ เช่น
  • การป้องกัน รับมือ หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับท่าน ลูกค้าของบริษัท ฯ บุคลากรของบริษัท ฯ และบริษัท ฯ โดยใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้งานผ่านช่องทางต่างๆระบบงานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ฯ
  • การรักษาความปลอดภัย เช่น การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อหรือทำธุรกรรมกับบริษัท ฯผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) และการแลกบัตรแสดงตนก่อนเข้าอาคารเพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณบริษัท ฯ
  • การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านตลาด
 10. เพื่อการจัดหาและเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และทางเลือกในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร แจ้งเตือน มอบ หรือนำเสนอเอกสิทธิ สิทธิประโยชน์ รางวัล หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ฯ และบริษัทในกลุ่ม
 11. เพื่อการจัดหาและเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และทางเลือกในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร แจ้งเตือน มอบ หรือนำเสนอเอกสิทธิ สิทธิประโยชน์ รางวัล หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าจะตรงกับความต้องการของท่าน หรือเพื่อจัดกิจกรรมและรายการส่งเสริมการขาย การเข้าร่วมรายการชิงโชค หรือการจับรางวัลแก่ท่าน
 12. เพื่อการตรวจสอบการใช้บริการ หรือตรวจสอบรายการดำเนินการตามคำสั่งของท่านหรือคู่สัญญาของท่าน
 13. เพื่อการจัดการเกี่ยวกับการให้บริการและ ข้อร้องเรียนต่างๆ หรือการรับส่งข้อมูลภายในบริษัท ฯ หรือระหว่างบริษัท ฯ กับบุคคลอื่น หรือการดำเนินการเพื่อรองรับข้อร้องเรียนของลูกค้า การชดเชยเยียวยา หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับกระบวนการท างานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
 14. เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ และบริษัทในกลุ่มหรือในเครือของบริษัทฯ
 15. เพื่อการปรับกลยุทธ์ รักษาผลประโยชน์ หรือประเมินผลประกอบการหรือการให้บริการของบริษัท ฯ
 16. เพื่อการประเมิน พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือดำเนินการเพื่อบังคับตามสิทธิของบริษัท ฯ และการสำรวจทางการตลาด ) และอาจให้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวแก่ท่านเพื่อวางแผนทางการเงินหรือการใช้บริการต่างๆ กับบริษัท ฯ ต่อไป หรือให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ฯ
 17. เพื่อการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม สัมมนา สันทนาการ และการเยี่ยมชมสถานประกอบการ
 18. เพื่อการจัดเก็บข้อมูลในคลาวด์ (Cloud Storage) และในระบบอื่นๆที่บริษัท ฯ ใช้จัดเก็บข้อมูล
 19. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือสัญญาที่ผูกพันบริษัท ฯ
 20. เพื่อเชื่อมต่อหรืออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มของบริษัท ฯ หรือบุคคลอื่น

ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่บริษัท ฯดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นด้วย

4. บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท ฯ

 1. พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ฯ เช่น ผู้ร่วมให้บริการแพลตฟอร์ม หรือบุคคลที่มีชื่อหรือตราสัญลักษณ์ปรากฏอยู่ในสัญญา เว็บไซต์หรือช่องทางการให้บริการอื่นๆ ของบริษัท ฯ
 2. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท ฯ เช่น ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ผู้รับจ้างดำเนินการหรือผู้ขายสินค้าหรือบริการให้แก่บริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและติดต่อสื่อสาร ผู้ให้บริการโครงสร้างทางเทคนิค ผู้ให้บริการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้า ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการ
 3. ติดต่อสื่อสาร ผู้ให้บริการสำรวจข้อมูล ผู้ให้บริการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ผู้ให้บริการระบบยืนยันและพิสูจน์ตัวตน ผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบและยืนยันตัวตน บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 4. บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัท ฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานกำกับดูแล หรือในกรณีที่บริษัท ฯ เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท ฯหรือบุคคลอื่นเพื่อความปลอดภัยของบุคคลอื่ น เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ หรือจัดการเกี่ยวกับการทุจริต ความมั่นคง หรือความปลอดภัยในด้านต่างๆ
 5. ที่ปรึกษาด้านต่างๆ
 6. บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่าน
 7. สมาคม องค์กร ชมรม และหน่วยงานต่างๆ
 8. เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และระยะ เวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

การเก็บรักษาข้อมูลในการประมวลผลนั้นบริษัทจะจัดให้มีขั้นตอนและวิธีการที่เป็นไปตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสิทธิและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเป็นสำคัญ ทางบริษัท ฯ จะจัดให้มีมาตรการป้องกันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่เป็นมาตรการทางเทคโนโลยีและมาตรการทางองค์กรเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดการรั่วไหลของข้อมูล หรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิชอบ

บริษัท ฯ กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการสูญหายเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 • ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่บริษัท ฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือฉบับนี้ ตามความจำเป็นที่กฎหมายกำหนดและสูงสุด 10 ปี นับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เว้นแต่มีความจำเป็นอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถลบหรือทำลายได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค

6. การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

กรณีที่บริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคลซึ่งอยู่ในต่างประเทศ เช่น คู่สัญญาของท่านหรือคู่สัญญาของบริษัท ฯ ตัวแทนของบริษัท ฯ สาขาของบริษัทฯที่อยู่ต่างประเทศ บริษัทในเครือของบริษัท ฯ หน่วยงาน หรือองค์กรระหว่างประเทศประเทศปลายทางผู้รับข้อมูลดังกล่าว อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัท ฯจะจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกส่งไปยังผู้รับข้อมูลจะปลอดภัย

7.ระบบเว็บไซต์ที่บริษัทใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากการใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้เช่น บริษัท ฯ จะนำข้อมูลที่คุกกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของระบบเว็บไซต์หรือกิจการของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้บริษัทฯสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่านรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการระบบเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ให้ดียิ่งขึ้น

8.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้บริษัทฯเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

 • สิทธิขอรับหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้แก่บริษัทฯตามความยินยอมหรือความจำเป็นตามสัญญาหรือคำขอที่ท่านได้ทำไว้แก่บริษัท ฯ หรือตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด ในกรณีที่บริษัทฯได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติรวมทั้งมีสิทธิ(1) ขอให้บริษัท ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และ (2) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

 • สิทธิขอคัดค้าน

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ ในกรณีที่ (1) บริษัท ฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากความจำเป็นในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท ฯ หรือการใช้สิทธิของภาครัฐ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ฯ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (2) บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือ (3) บริษัท ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ ในกรณีที่

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นที่บริษัทฯจะต้องเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์
 2. ท่านถอนความยินยอมและบริษัทฯไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
 3. ท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯเก็บรวบรวมเนื่องจากความจำเป็นในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท ฯ หรือการใช้สิทธิของภาครัฐ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และบริษัทฯไม่อาจปฏิเสธการคัดค้านดังกล่าวได้
 4. ท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือ
 5. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัท ฯ จำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องของบริษัท ฯ

 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่

 1. บริษัทฯอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
 2. บริษัท ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 3. บริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว แต่ท่าน
 4. ประสงค์จะให้บริษัทฯเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ของท่านตามกฎหมาย หรือท่านประสงค์จะให้บริษัท ฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิสูจน์หรือตรวจสอบคำคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 5. สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 6. ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 7. สิทธิในการถอนความยินยอม
 8. ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมต่อบริษัท ฯ ที่ท่านยินยอมให้บริษัท ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้
 9. สิทธิแจ้งยกเลิกความยินยอม
 10. ท่านมีสิทธิแจ้งยกเลิกความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 2562 ใช้บังคับ ด้วยวิธีการยื่นคำขอยกเลิกความยินยอมต่อสาขา หรือหน่วยงานของบริษัท ฯ ที่เป็นสาขาหรือหน่วยงานหลักที่ท่านใช้บริการหรือเคยใช้บริการอยู่
 11. สิทธิร้องเรียน
 12. ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในกรณีที่บริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิประการใดตามข้อ a. ถึง i. ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถทำคำขอไปยังบริษัท ฯ ผ่านช่องทางสาขาของบริษัทฯหรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัท ฯ กำหนดเมื่อบริษัท ฯ ได้รับคำขอจากท่านแล้ว บริษัทฯจะพิจารณาคำขอของท่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการตามคำขอของท่านให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณาและการดำเนินการให้ท่านทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับคำขอและเอกสารประกอบการดำเนินการตามคำขอครบถ้วนแล้ว

ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทำให้ท่านไม่สามารถรับบริการบางอย่างจากบริษัท ฯ ในระหว่างที่บริษัทฯพิจารณาหรือดำเนินการตามคำขอของท่านได้

บริษัทฯจะไม่คิดค่าธรรมเนียมจากท่านอันเนื่องมาจากการขอใช้สิทธิดังกล่าว เว้นแต่ หากบริษัทฯเห็นว่าการขอใช้สิทธิของท่านเป็นการใช้สิทธิมากเกินควร หรือไม่มีเหตุอันสมควรอื่นใดบริษัทฯอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำขอของท่าน ตามอัตราที่บริษัทฯประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับเป็นต้นไป

9. การเปลี่ยนแปลงหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎหมายชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยบริษัท ฯ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นบริษัท ฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

10.ข้อมูลการติดต่อ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดต่อ หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามหนังสือฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท ฯ ได้ที่ 36/30 อาคาร P.S.Tower ชั้น 10 ถนน สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address):CCC หรือที่สำนักงานใหญ่ 36/30 อาคาร P.S. Tower ชั้น10ถนน สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

11.นิยามและขอบเขต

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกฝ่าย ทางบริษัท ฯ ขออธิบายนิยามของคำที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้ โดยนิยามดังกล่าว ล้วนอ้างอิงมาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data): หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวตนถึงบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม และข้อมูลของนิติบุคคล

2. ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data): หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเป็นเรื่องส่วนตัว และมีโอกาสสูงซึ่งจะถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: หมายถึงการดำเนินการอย่างใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การเก็บรวบรวม การโอน การใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัยกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ฯ การใช้ข้อมูลสำหรับการตลาดแบบตรง การโอนข้อมูล รวมไปถึงการลบ การทำลายข้อมูลหรือการทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่อาจใช้ในการระบุตัวบุคคลได้ (Anonymization)

4.การลบข้อมูล : หมายถึง การลบ ทำลาย หรือกระทำด้วยประการใดๆให้ข้อมูลนั้นออกจากระบบโดยไม่อาจกู้คืนได้ ทั้งนี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ

5.การโอนข้อมูล: หมายถึง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังองค์กรอื่น ทั้งที่เป็นการโอนภายในประเทศ และการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

6.การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล : หมายถึงการรั่วไหลหรือละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต

7.ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : หมายถึงบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งหรือข้อสัญญาซึ่งได้ทำขึ้นระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงตัวแทนของผู้ประมวลผลข้อมูลอีกทอดหนึ่งด้วย

8.ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: หมายถึงบุคคลซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวด้วยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

9. บริษัทฯ : ในที่นี้ หมายถึง บริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนึ่ง จำกัด ซึ่งอาจมีฐานะเป็นทั้งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล