Select Page

GPOS โปรแกรมจัดการและบริหารร้านทอง

Functions

GPOS

GPOS Plus

GPOS Wholesale

จัดการระบบการซื้อขายทอง

จัดการระบบการขายส่งทอง

จัดการระบบการซื้อขายทองแท่ง

จัดการระบบขายฝาก, ต่อดอก, ไถ่คืน

ตรวจสอบประวัติการทำรายการขายฝาก

จัดการระบบสต๊อกทอง

จัดการระบบสต๊อกทองแท่ง

จัดการระบบสต๊อกทองเก่า

จัดการระบบขายส่ง

จัดการข้อมูลลูกค้า

ตรวจสอบประวัติการทำรายการของลูกค้า

จัดการระบบสมาชิกร้านทอง

จัดการระบบออมเงิน

จัดการระบบออมทอง

เพิ่มข้อมูลลูกค้าด้วยระบบ สมาร์ทการ์ด

จัดการระบบรายรับรายจ่าย

จัดการระบบสรุปประจำวัน

ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้า

จัดการตรวจนับสต๊อกสินค้าด้วย RFID

พิมพ์ Bar Code

พิมพ์ QR Code

ออกใบกำกับภาษีขาย

ออกใบกำกับภาษีขายฝาก

ออกใบกำกับภาษีขายร้านส่ง

ออกรายงานสรุปประจำวัน

ออกรายงานรายรับ-รายจ่าย

ออกรายงานสต๊อกคงเหลือ

ออกรายงานการขายทอง

ออกรายงานซื้อทองเก่า

ออกรายงานการออมเงิน

ออกรายงานการออมทอง