Select Page

JMS โปรแกรมจัดการและบริหารโรงงานจิวเวลรี

ฝ่ายการขายและการตลาด

สามารถเก็บข้อมูลโมเดลสินค้าและโมเดลชิ้นส่วน

สามารถกำหนดหน่วยเงินได้หลายหน่วย

ประเมินราคาสินค้า และออกเอกสารให้ลูกค้า

การปรับราคาสินค้าในโมเดลอัตโนมัติ

สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างละเอียด

สามารถพิมพ์แคตตาล็อกสินค้า พร้อมรูปภาพสินค้า

สามารถออก Invoice และ Packing List

สามารถกำหนดราคา Mark up ได้ตามความต้องการ

สามารถแยกส่วนการทำงานระหว่างการผลิต

ใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์อื่น

ฝ่ายการผลิต

นำข้อมูลจาก Sale Order มาออกเลขที่ใบผลิตให้อัตโนมัติ

กำหนดขั้นตอนการผลิตได้เอง

สามารถแสดงรายละเอียดมูลค่าความสูญเสียในการผลิต

รองรับระบบ Barcode

รับ-จ่ายงานทุกขั้นตอนการผลิต

ฝ่ายคลังสินค้า

มีระบบสต็อกสินค้าสำเร็จรูป

ระบบจัดซื้อและรับเข้า ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบ

สามารถกำหนด Location ของสินค้าได้

สามารถคำนวณราคาทองเค ชนิดต่างๆ ให้อัตโนมัติ